جوش و جای جوش

بهبود چشمگیر جوش و جای جوش های هموطن محترم ما از تایباد خراسان رضوی بعد از سه هفته استفاده از محصولات دکتر خوش رج (استفاده از محصولات تا بهبودی کامل ادامه دارد)