جای زخم

بهبود کبودی که بر اثر ضربه شدید آرنج در ورزش ایجاد شده بود با استفاده از کرم آب رسان قوی دکتر خوش رج