قطع ریزش و رویش نسبی موهای هموطن از بروجرد با استفاده از محصولات دکتر خوش رج